دوره جامع تفسیر قرآن (سوره حمد)

استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی

دوره جامع تفسیر قرآن

توضیح مختصر

به عقیده مسلمانان قرآن، كتاب آسمانی از جانب خداوند است و برای هدایت تمام جوامع بشر نازل شده است.

اين دوره تفسیر قرآن، برای صحبت در مورد ماهیت اين كتاب آسمانی آماده شده است؛ در ابتدا به بيان مقدماتی پرداخته شه كه، چرا اين كتاب اهميت بسيار دارد؟ و چگونه ميتوان از آن استفاده كرد؟ و چه روش های وجوود دارد تا مفاهيم آن را آموخت يا به اصطلاح تفسیر كرد؟ آيا تفسیر قرآن به قرآن صحيح است؟

بعد از بيان مقدمات، به تفسیر سوره حمد كه اولين سوره قرآن است پرداخته شده است.

مقدمات تفسیر

آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 1: مخاطب قرآن چه كسانی هستند؟

موضوع: وظیفه ما در برابر قرآن جامعیت هدایت قرآن و خطاب قرآن نسبت به کل بشریتدعوت به شنیدن قرآن...
تفسیر قرآن جلسه 2
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 2: وظیفه ما در برابر قرآن چیست؟

وظائف ما در قبال قرآن1: قرائت. 2:تعلیم و تعلم. 3: عمل به قرآنفضیلت قرآن فیلم جلسه دوم درس تفسیر...
تفسیر قرآن جلسه 3
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 3:

قرائت قرآن قرائت قرآن برای اتصال وجودمان به قرآن و نورانیت آنوصیت حضرت علی علیه السلام در مورد عمل...
تفسیر قرآن جلسه 4
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 4: مراتب قرآن

قرآن حبل الله علت تشبیه كردن و نام گذاری قرآن به حبل و ریسمان الهی2 نکته معرفتی و اخلاقی...
تفسیر قرآن جلسه
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 5: دو جنبه قرآن

كلام خدا ، كتاب خدا كلام الله، مافوق كتاب الله استثبت کلام به واسطه #قلم در #لوح فیلم جلسه...
تفسیر قرآن جلسه 6
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 6: بهره مندی از قرآن

مراتب عبارات و اشارات و لطائف و حقائق قرآنمرتبه حقیقت قرآن در عالم اسماء و صفاتالهی فیلم جلسه ششم...
تفسیر قرآن جلسه 7
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 7: تفسیر كلمه الصمد

نشر توحید و اسلام و ایمان و دین و شرایع در کلمه الصمدبیان ارتباط عالم الوهیت به دائره خلقت...
تفسیر قرآن جلسه 8
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 8: تفسیر

فيلم جلسه هشتم صوت جلسه هشتم
تفسیر قرآن جلسه 9
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 9: اسرار حروف مقطعه

اسرار حروف_مقطعه و سرّ عدد چهارده در حروف مقطعه و حروف تشکیل دهنده آنهاتفسیر «حم» به اسماء خدا و...
تفسیر قرآن جلسه 10
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 10: قرآن نقشه كتاب آفرینش خدا

بیان اینکه قرآن نزول یافته کتاب مبین و نقشه کتاب آفرینش خداستپیامبر صلی الله علیه و آله و اوصیاء...
تفسیر قرآن جلسه 11
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 11: تمسك به قرآن

فضل قرآن بر سائر کلمات انسان کاملی که #لسان خداست، #قرآن_ناطق است فیلم جلسه يازدهم صوت جلسه يازدهم
تفسیر قرآن جلسه 12
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 12: روش های تفسیر (تفسیر قرآن به قرآن)

تفسیر قرآن بر اساس شاخه های علومِ وحیانی و بشری:1) علوم استظهاری (مانند لغت و علوم ادبی)2) علوم منابع...
تفسیر قرآن جلسه 13
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 13: روش صحیح در تفسیر قرآن به قرآن

منبع اول تفسیر قرآن : نفس قرآن است روش صحیح در تفسیرقرآن به قرآن ادله صحت طریقه تفسیر قرآن...
تفسیر قرآن جلسه 14
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 14:‌ روایات اهل بیت منبع دوم تفسیر

منبع دوم تفسیر قرآن: روایات معصومین علیهم السلامادله لزوم رجوع به منابع روایی:1) آیه «يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ»2) روایات...

پر بازديد ترین: آيا تفسیر قرآن به قرآن صحيح است «ويديو سمت راست را مشاهده كنيد»

تفسیر سوره حمد

تفسیر قرآن جلسه 15
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 15: معنی و حقیقت حمد

فیلم جلسه پانزدهم صوت جلسه پانزدهم
تفسیر قرآن جلسه 16
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 16: خصوصیات سوره حمد

2) ام القرآن 3) ام الکتاب4) اساس القرآن 5) سبع من المثانی 6) فاتحة الکتاب به ازاء قرآناشاره ای...
تفسیر قرآن جلسه 17
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 17

موضوع: خصوصیات سوره حمد:7) سوره حمد یکی از گنج های بهشت8) فاتحة الکتاب با شرافت مند ترین گنج عرش*اشاره...
تفسیر قرآن جلسه 18
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 18: سرّ شروع كردن سوره با حمد

موضوع: سرابتدا به حمد:حقیقت حمد اظهار صفاتشروع کتاب تکوین (آفرینش) و کتاب تدوین (قرآن) با حمد الهیمعرفت به مبدأ...
تفسیر قرآن جلسه 19
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 19: تفسیر آیه اول سوره حمد

موضوع: بسم الله الرحمن الرحیم: بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظمبسم الله الرحمن الرحیم اسم الله الاکبر [الاعظم]تمام کتب...
تفسیر قرآن جلسه 20
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 20: تفسیر باء بسم الله

حرف «باء» مشتمل بر تمام حقائق قرآنمعانی حرف «باء» و متعلق آنتفاسیر معرفتی «باء»: بهاء الهی، اولین مخلوق و...
تفسیر قرآن جلسه 21
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 21: تمام علوم در بسم الله

سرّ اینکه تمام علوم قرآن در بسم الله استمعرفت به عوالم وجودعوالم توحید: ذات حقتعالی عالم احدیت الوهیت (اسماء...
تفسیر قرآن جلسه 22
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 22: توضیح نام های خدا

توضیح تفصیلی اسماء الله«الله» به اعتباری اسم ذات و به اعتباری از اسماء صفات و اعظم اسماء در عالم...
تفسیر قرآن جلسه 23
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 23: توضیح اسم الله

الله از اسماء ذات الهی و در برخی آیات به عنوان اسم الله وصفی اسم الله وصفی بالاترین اسم...
تفسیر قرآن جلسه 24
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 24

اشتمال اسمالله بر جمیع اسماء الهی رحمت رحمانیه به تعداد همه مخلوقات منشأیت عالم اسماء برای همه موجوداتعالم اسماء...
تفسیر قرآن جلسه 25
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 25

اشتمال اسم الله بر عوالم توحیداشتمال بسم الله الرحمن الرحیم بر عوالم خلقت و مُلک الهیرحمت، منشأ خلقتیک شعبه...
تفسیر قرآن جلسه 26
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 26: سوره حمد آیه 2 تفسیر حمد و رب

موضوع: الحمدالله رب العالمین:«الف و لام» الحمد؛ یعنی یکایک افراد حمد یا جنس آن مختص خداستعلّتِ اختصاص جنسِ حمد...
تفسیر قرآن جلسه 27
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 27: حمد آیه 2 تفسیر عالمین

فعلیت حمد به ایجاد کمالات در وجود انسانحمد گفتاری و حمد عملیرب جمیع عوالم توحید و عوالم خلقت تعدد...
تفسیر قرآن جلسه 28
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 28: تفسیر سوره حمد آیه 3 و 4

موضوع: الرحمن الرحیم * مالک یوم الدین:آیه3:رحمانیت، رحمت کثیر به تعداد تمامی موجودات ﴿وَرَحْمَتِي وَسعَتْ كُلَّ شَيْء﴾رحمانیت و تعلیم...
تفسیر قرآن جلسه 29
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 29: تفسیر سوره حمد آیه 5

موضوع: ایاک نعبد و ایاک نستعین:طریقه سیر بین مبدء و منتهی سرّ تقدیم «ایاک» بر «نعبد»آثار آیه: برآورده شدن...
تفسیر قرآن جلسه 30
آذر 15
دوره تفسیر قرآن

جلسه 30: تفسیر سوره حمد آیه 6 و 7

موضوع: اهدنا الصراط المستقیم * صراط الذین…:آیه6:انواع هدایت: ۱) ارائه طریق. ۲) ایصال به مطلوب رساندن به کمال مطلوب...

از شما متشكریم

عضويت شما در سايت با موفقيت انجام شد

5/5

ايميل ها بزودی برای شما ارسال می شوند