می تونی بحث درباره الطريق الخامس عشر: هبة الزيادة بنحو الجائزة را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!