می تونی بحث درباره رژیم سعودی برای گردن زدن جلاد استخدام می‌کند + عکس را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!