درس خارج فقه و اصول (صوتی + متن)

درس خارج استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی

درس خارج سال تحصیلی 93-94

درس خارج سال تحصیلی 94-95

درس خارج سال تحصیلی 95-96

درس خارج سال تحصیلی 96-97

درس خارج سال تحصیلی 97-98